DHack

From DTEK-wiki
Revision as of 15:17, 4 December 2017 by Advall (talk) (Skrev en how-to för motionärer)
Jump to: navigation, search

Motion ett förslag som kommer in från en medlem i sektionen. Den måste då behandlas på [[Sektionsm%f6te| sektionsmötet]], om den inkommit i stadgad tid.


Hur man motionerar

Om du som medlem vill föreslå att sektionsmötet ska ta ett beslut kan du formulera detta förslag i form av en motion. Nedan följer en lista som beskriver, steg för steg, hur du ska gå tillväga.


 1. Det är bra om motioner följer samma enhetliga formatmall. Börja därför med att ladda ner latex-mallen för motioner från sidan Dokumentmallar och utgå från denna mall när du skriver.
 2. Skriv en bakgrundstext till din ditt förslag under rubriken "Bakgrund". Det är i bakgrunden som du övertygar läsaren (d.v.s. sektionsmedlemmen som sedan ska rösta om ditt förslag) om att denne ska rösta på ditt förslag. Berätta vad som gäller och har gällt tidigare, hur du vill ändra på det, och varför du vill ändra.
 3. Skriv ditt förslag under rubriken "Yrkande". Förslaget inleds med "Med ovanstående som bakgrund yrkar jag/vi på:" och sedan följer en eller flera att-satser, d.v.s. satser som börjar med ordet "att" följt av text som beskriver din föreslagna ändring. Om ditt förslag sedan bifalls på sektionsmötet kommer det stå i protokollet att "Mötet beslutade att...", följt av din att-sats. Tänk på följande när du formulerar dina att-satser:
  • Formulera dig kort och kärnfullt, men ändå tillräckligt precist. Varje enskild att-sats ska gå att läsa och förstå fristående från sitt sammanhang.
  • Fundera på hur många att-satser du behöver och hur du vill att mötet ska behandla din lista av att-satser. Går det exempelvis att bifalla en att-sats och avslå en annan?
  • Se till att alla att-satser i motionen håller sig till samma ämne. Om du vill föreslå två helt orelaterade saker måste du skriva två motioner.
  • Se till att de beslut du föreslår är av en sådan karaktär att sektionsmötet har rätt att besluta om dem och att de är möjliga att genomföra. Sektionsmötet kan exempelvis inte ålägga en enskild privatperson att göra något. Sektionsmötet kan inte heller ta beslut som står i motsats till sektionens stadga eller svensk lag.
 4. Skriv ditt namn och din e-post-adress längst ner i motionen. Det går bra att skriva fler än ett namn om ni är flera personer som samförfattat motionen. Tänk på att det är enskilda personer som kan motionera och inte exempelvis en kommitté eller funktionärsroll eller liknande.
 5. (Om du vill:) Skicka ditt motions-utkast till Talhenspresidiet (talhenspresidiet @dtek.se) och be om hjälp eller återkoppling. Gör detta i god tid innan sektionsmötet så att du hinner bolla några gånger fram och tillbaka innan motionsdeadline. Talhenspresidiet har generellt inga åsikter om själva innehållet i din motion, utan hjälper snarare till med språk och form i syfte att din motion ska bli så tydlig och lätt-behandlad som möjligt.
 6. Lämna in din motion till Styret, gärna genom e-post till styret @dtek.se med CC till talhenspresidiet @dtek.se. Om du vill att motionen ska behandlas på nästa sektionsmöte måste du göra detta innan motionsdeadline för mötet ifråga. Skickar du in motionen senare än motionsdeadline betraktas den istället som inlämnad till nästkommande möte som har sin motionsdeadline efter det att du lämnade in din motion. Se aktuella motionsdeadlines längre ner i den här artikeln.
 7. Lyft din motion på mötet. En motion tas inte upp på mötet bara för att den är inlämnad i tid och annonserad i kallelsen. För att mötet ska behandla den krävs också att någon på mötet lyfter den under själva mötet. Det vanligaste och rimligaste är att någon som undertecknat motionen, d.v.s. du som skrivit den, också är den som lyfter den på mötet.


Aktuella motionsdeadlines

Om din motion ska kunna lyftas på ett givet sektionsmöte måste den skickas in till styret @dtek.se innan motionsdeadline för mötet ifråga enligt tabellen:


Planerat sektionsmöte Motionsdeadline
2018-02-22 17:17 (Ordinarie sektionsmöte LP3) 2018-02-14 18:00
2018-04-12 12:00 (Extrainsatt sektionsmöte LP4) 2018-04-05 18:00
2018-05-03 17:17 (Ordinarie sektionsmöte LP4) 2018-04-25 18:00


Mer om att-satser

Att skriva bra att-satser är inte trivialt. Du kan alltid höra av dig till Talhenspresidiet (talhenspresidiet @dtek.se) för att få råd angående denna ädla konst. Nedan följer några pedagogiska (fiktiva) exempel på bra och mindre bra formulerade att-satser.


Sektionsmötets jurisdiktion

Sektionsmötet har ingen rätt att bestämma vad en privatperson ska göra:att ålägga Emil Emilsson att städa sin lägenhet.

Däremot är det helt okej för sektionsmötet att ålägga en post eller kommitté eller liknande som är underställd sektionsmötet att göra något (Men tänk på att sektionsmötet inte bör detaljstyra alltför triviala saker!):

att ålägga sektionskommittén DStäd att städa sitt föreningsrum.
Varje att-sats ska gå att läsa oberoende av sitt sammanhang


att ålägga styrelsen att köpa in fem käpphästar.
att käpphästarna får kosta maximalt 25 kronor per styck.

För någon som bara läser andra att-satsen ovan är det obegripligt vilka käpphästar det handlar om. Skriv istället:

att ålägga styrelsen att köpa in fem käpphästar till en kostnad av maximalt 25 kronor per styck.
Ändring av styrdokument

Om du vill ändra en text i något styrdokument är det bra att följa något av formaten i följande exempel:att paragraf 1.1.2 i stadgan med följande lydelse:
"Teknologsektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan medlemmarna och tillvarata deras gemensamma intressen."
ändras till:
"Teknologsektionen har till uppgift att förse medlemmarna med mat och öl."

(Du skriver alltså först ut den gamla texten du vill ändra, och sedan den nya texten som du föreslår. Detta gör det lagom lätt för någon som inte har stadgan framför sig att förstå vad ändringen innebär)att efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: "Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur teknologsektionens ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6."

(Notera här ovan att yrkandet inte behöver säga något om numreringen på den nya paragrafen. Den som senare implementerar beslutet (styret) kommer att se till så att den tillagda paragrafen får nummer 2.1.3 och att alla berörda efterföljande paragrafer inkrementeras korrekt.)att ändra alla förekomster av ordet "D-Roligt" till "D-Kul" i stadgan.

(Här ovan används ett mer abstrakt sätt att beskriva ändringen, vilket är särskilt bra om man vill ändra någonting som förekommer på många ställen i ett dokument.)Följande exempel illustrerar att det är viktigt att läsa igenom det dokument man vill ändra och se till att undvika att införa inkonsekvent språkbruk. Sektionen benämns exempelvis konsekvent som "teknologsektionen" i stadgan.

att efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: "Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur Datateknologsektionens ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6."

att efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: "Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur sektionens ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6."

att efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: "Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur teknologsektionens ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6."